Αντικείμενο εργασίας

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Π.Ε. είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Συγκεκριμένα τα Κ.Π.Ε.:

 

α) Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 

β) Οργανώνουν και αναπτύσσουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕ

 

γ) Παράγουν εκπαιδευτικό  και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

 

δ) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης των διευθύνσεων Εκπαίδευσης της εμβέλειάς τους, καθώς και εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης μελών δικτύων τους, ώστε να στηριχθεί το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία

 

ε) Οργανώνουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις, όπως ημερίδες, συμπόσια κλπ με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια /συνέδρια, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συμποσίων, εργαστηρίων κλπ.)

 

στ) Αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, Μέσα Ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς) για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, κατάρτισης (έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος κλπ )

 

ζ) Προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.